O webu

Provozovatel

Provozovatelem této internetové prezentace je MEDICAL & PHARMA PROMOTION, s.r.o.

Realizace internetové prezentace

Internetovou prezentaci vyrobilo STUDIO ERIGO, s.r.o., které poskytuje komplexní­ služby v oblasti firemní­ho designu a internetových řešení­.

Prohlášení o přístupnosti

Tento web se snaží­ o maximální­ pří­stupnost svého obsahu podle Pravidel tvorby přístupného webu (Ministerstvo Informatiky ČR) a podle metodiky WCAG 1.0. Při vytváření­ těchto stránek bylo také přihlí­ženo k zásadám metodiky "Dive into accessibility".

Technické zpracování

Obsah internetové prezentace je strukturován pomocí­ XHTML, vizuální­ stránka je vytvořena pomocí­ CSS. Celkově je prezentace provozována na redakční­m systému TYPO3 CMS.

Ochranné známky

Ochranné známky uvedené nebo zobrazené na tomto webu jsou registrovanými i neregistrovanými ochrannými známkami jejich právoplatných vlastní­ků.

Multioborové sympozium Bolesti zad / Lázně Bělohrad / 11. - 12. 9. 2014

* Povinné polo?ky

Úèastník

Titul pøed jménem:  
Jméno: *
Pøíjmení: *
Titul za jménem:  
Telefon: *
E-mail: *

Kontaktní adresa

Ulice: *
È.p.: *
Mìsto: *
PSÈ: *

Pøedná?ka

Typ úèasti: *

(pokud vyberete aktivní, vyplòte údaje
o pøedná?ce)

** Povinné polo?ky pro aktivní úèastníky

Aktivní úèastník

Název pøedná?ky: **
Autor: **
Spoluautor:  

Úèastnické poplatky

Platba do 30. 6. 2014:

1200 Kè (Lékaøi)
700 Kè (Radiolog. asistenti)
700 Kè (Fyzioterapeuti)
700 Kè (Ergoterapeuti)
700 Kè (Zdr. sestry)


U platby pøevodem na úèet 245441971/0300, uveïte jména a pracovi?tì úèastníkù, za které je platba provádìna.

Platba na místì:

1500 Kè (Lékaøi)
850 Kè (Radiolog. asistenti)
850 Kè (Fyzioterapeuti)
850 Kè (Ergoterapeuti)
850 Kè (Zdr. sestry)

Pøedná?ející:

700 Kè (Lékaøi)
500 Kè (Radiolog. asistenti)
500 Kè (Fyzioterapeuti)
500 Kè (Ergoterapeuti)
500 Kè (Zdr. sestry)

Spoleèenský veèer ve Spa resortu Tree of Life

Ètvrtek 11. 9. 2014; cena 500 Kè/osoba

Rezervace hotelového ubytování

10. 9. - 11. 9. 2014
Jednolù?kový pokoj; 1750 Kè/osoba
11. 9. - 12. 9. 2014
Dvoulù?kový pokoj; 1250 Kè/osoba

Ubytovat spoleènì s:
Doplòující informace:
Na?e spoleènost postupuje pøi zpracování osobních údajù v souladu se zákonem 101/2000 Sb.,
o ochranì osobních údajù.

Rezervaci zajistí organizátor sympozia MEDICAL & PHARMA PROMOTION, s.r.o. na základì závazné pøihlá?ky. Úèastníci si ubytování hradí sami na recepci hotelu. Uzávìrka rezervací  je 31. 5. 2014. V pøípadì naplnìní kapacity Spa resortu Tree of Life budou rezervace ubytování zaji?tìny v okolních hotelech.

Storno podmínky:

  • V pøípadì zru?ení rezervace ubytování
  •  27 - 22 dní pøed nástupem bude úètován poplatek 20% z celkové ceny rezervované slu?by.
  •  21 - 15 dní pøed nástupem bude úètován poplatek 50% z celkové ceny rezervované slu?by.
  •  14 - 6 dní pøed nástupem bude úètován poplatek 70% z celkové ceny rezervované slu?by.
  •  5 - 1 dní pøed nástupem bude úètován poplatek 90% z celkové ceny rezervované slu?by.
  •  V den nástupu bude úètován poplatek 100% z celkové ceny rezervované slu?by.